Eindadvisering groep 8

In het schooljaar 2014‐2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd.  Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo.  

De po‐school baseert haar advies op de leerprestaties, aanleg en (sociaalemotionele) ontwikkeling van de leerling gedurende de hele basisschoolperiode. Een duidelijke motivering van het basisschooladvies en de toevoeging van LVS‐toetsscores uit groep 6, 7 en 8 aan het OKR dragen bij aan een transparante onderbouwing van het basisschooladvies en bevorderen de communicatie met de ouders en vo‐school. Het geeft alle partijen inzicht in de wijze waarop het basisschooladvies tot stand is gekomen. 

De basisscholen worden verplicht gesteld om voor de Centrale Eindtoets een schriftelijk schooladvies aan de leerlingen van groep 8  te geven.
Tevens kan er sprake zijn van een heroverweging van het schooladvies als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht werd. De basisschool is dan verplicht om het schooladvies te heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging in overleg met de ouders/verzorgers. Echter als het resultaat van de eindtoets PO minder goed is dan verwacht dan mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

In dit document wordt de opbouw van de advisering op Daltonschool de Vijver onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie van het tijdpad groep 8.

Reacties zijn gesloten.