Leren in de groepen 1 en 2

Kleuters leren als ze spelen; het spelend leren staat centraal in de groepen 1 en 2. De leerkracht stuurt de kleuters hun spel. Dit wordt onder andere gedaan door het aanbieden van een grote diversiteit aan ontwikkelings- en spelmaterialen. Door het spelen met ontwikkelingsmateriaal leggen kleuters de basis voor het onderwijs in de hogere groepen. Iedere dag zijn er ook gemeenschappelijke activiteiten, zoals de kringgesprekken, de muzieklessen, het voorlezen en de spellessen in het speellokaal.

Wij proberen van de nieuwe vierjarigen zo snel mogelijk een goed beeld te krijgen, zodat het onderwijsaanbod hierop afgestemd kan worden. Mede daarom vindt er, in de eerste weken nadat het kind op school begonnen is, een ‘intakegesprek’ plaats tussen de leerkracht en de ouders. Daarnaast werken we in de groepen 1-2 met KIJK. KIJK is een observatie- en registratiesysteem voor het gestructureerd observeren en registreren van de ontwikkeling op verschillende ontwikkelingsgebieden. De leerkracht krijgt zo een compleet beeld van de ontwikkeling en kan bij het plannen van de activiteiten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het ingevulde overzicht is tevens de basis voor het rapport.

In de groepen 1-2 wordt er gewerkt met de methode Sil op School (https://www.silopschool.nl/informatie/over-sil-op-school). Dit is een compleet programma, voor alle leerlingen in de groepen 1-2, waarmee gewerkt wordt aan alle doelen van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO-doelen). Er is aandacht voor de ontwikkelingsgebieden: taal-, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel. De methode gaat uit van ontwikkeling via spel. Er wordt dus veel aandacht besteed aan de begeleiding van het doen alsof-spel: verkennen, verbinden en verrijken van het spel. Sil is een volwaardig Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) methode waarbij er veel aandacht is voor de uitbreiding van de woordenschat. De methode biedt meer dan voldoende uitdaging voor ieder kind. Zo is iedere activiteit uitgewerkt in 3 niveaus: basis, intensief en verdiept arrangement. Sil op School gaat uit van thema’s en heeft een omvangrijk archief waar jaarlijks drie thema’s bijkomen. Samen met de peuterleerplek Repelsteeltje worden de diverse thema’s uitgewerkt waarbij de leerdoelen centraal staan.

Door het gebruik van KIJK, een “warme” overdracht, de inzet van de intern begeleider in de Peuterleerplek en de gezamenlijke scholingsmomenten voor de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten is er sprake van een goede doorgaande lijn van de peuterleerplek naar de basisschool. Wanneer kleuters zelf aangeven dat zij toe zijn aan het leren lezen en schrijven zullen wij zonder forceren hierop ingaan.

In groep 1-2 krijgen de kinderen wekelijks een les fonemisch bewustzijn. Fonemisch bewust zijn staat voor het kunnen doorzien dat woorden uit losse klanken bestaan (‘b’ is de eerste letter van ‘bal’ en ook van ‘boek’), maar ook uit het analyseren (het hakken van woorden in lossenletters) en het synthetiseren (het plakken van letters tot een woord). Fonemisch bewustzijn is een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid en draagt bij aan een goede leesstart in groep 3. Wij werken in de groepen 1 t/m 4 met het rekenprogramma Met Sprongen Vooruit. De leerkracht zet oefeningen en spellen, die aansluiten bij de leerlijnen, zowel klassikaal als individueel in. De leerlingen ervaren dit als betekenisvol en een uitdaging, waardoor zij meer plezier in het rekenen krijgen. Leerlingen mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid verhoogt.  In groep 1-2 vormen de lessen en de spellen de basis van de rekenlessen. In groep 3 en 4 wordt het ter aanvulling op de bestaande methode WIG en ook remediërend gebruikt.

Reacties zijn gesloten.