MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school dat te vergelijken is met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De MR maakt het mogelijk voor personeelsleden en ouders om invloed uit te oefenen op de besluitvorming van het schoolbestuur en het beleid binnen de school. De MR is bevoegd alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken en hierover voorstellen te doen aan het bestuur.
Daarnaast heeft de MR de taak om openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen.

Samenstelling van de MR
De MR is samengesteld uit acht leden. Vier leden zijn gekozen door en uit het personeel, de personeelsgeleding. De andere vier leden zijn gekozen door en uit de groep ouders en verzorgers. Dit wordt de oudergeleding genoemd.

Personeelsgeleding
Karen de Jong – leerkracht groep 4/ bouwcoördinator (groep 1-5) – voorzitter MR
Tonny Boode – IB (groep 5-8)/ leerkracht groep 5
Kristel Holtkamp – leerkracht groep 3/ rekencoördinator – Secretaris MR
Tedda Verstraten – leerkracht nieuwkomersgroep
Irene Lemmer – directeur – toehoorder geen lid
mr@daltonschooldevijver.nl

Oudergeleding
Elaine Venloo 
Horia el Ayadi 
Elof Uygun 
Mariska Ronteltap 
mrdevijver@gmail.com

MR reglement
De instelling en werkwijze van een MR is geregeld in de WMS. In de WMS (www.wmsinfo.nl) is vastgelegd op welke punten de MR adviesbevoegdheid dan wel instemmingsbevoegdheid heeft. Deze bevoegdheden kunnen gelden voor de gehele MR, voor de personeelsgeleding of voor de oudergeleding.

MR vergadering
De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de school en zijn openbaar.
Vergaderdata schooljaar 2022-2023
13 september 2022
14 november 2022
23 januari 2023
13 maart 2023
16 mei 2023

Informeren van ouders en personeel
De notulen van de MR vergaderingen staan op onze website. Daarnaast informeert de MR personeel, ouders en verzorgers door middel van een jaarverslag. Aan het begin van elk schooljaar houdt de MR samen met de ouderraad een huishoudelijke vergadering waarbij iedereen welkom is en het jaarverslag wordt besproken. Met vragen over de MR of over medezeggenschap kunt u zich wenden tot één van de leden van de MR.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is vergelijkbaar met de MR, maar functioneert ten behoeve van het personeel, de ouders en verzorgers van alle scholen van ons bestuur, De Haagse Scholen.

Meer info is te vinden via de site van ons bestuur:
www.dehaagsescholen.nl

Reacties zijn gesloten.