De zorg voor leerlingen

De zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften   

Als uit toetsen of observaties blijkt, dat een kind leer- of ontwikkelingsproblemen vertoont, dan wordt door de leerkracht samen met de intern begeleider bekeken hoe de problemen het best opgelost kunnen worden. In eerste instantie proberen wij de problemen binnen de groep door de leerkracht te laten oplossen. Als dat niet afdoende blijkt, dan roepen wij de hulp in door het plannen van een MDO (Multidisciplinair Overleg). Bij het MDO zijn in ieder geval de leerkracht, intern begeleider, ouders en onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband aanwezig. Daarnaast neemt SMW (schoolmaatschappelijk werk) in principe altijd deel aan het MDO. Afhankelijk van onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van de leerling kunnen externe partners worden uitgenodigd voor het overleg (bijvoorbeeld CJG, jeugdhulp, jeugdarts, Ambulant Begeleider, S(B)O-school, leerplicht). Aan de ouders wordt daarvoor toestemming gevraagd. Ouders worden uitgenodigd om tijdens de bespreking aanwezig te zijn en ontvangen een eindverslag van wat besproken is. In ons ‘zorgplan’ en ‘schoolondersteuningsprofiel (SOP)’ geven wij een uitgebreide beschrijving van de organisatie rond zorgleerlingen binnen de school.

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel. De getekende versie kunt u opvragen bij de school.

Reacties zijn gesloten.