Overgang van PO naar VO

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Sinds vorig schooljaar gelden er nieuwe regels voor het schooladvies en de toelating tot het voortgezet onderwijs. Scholen gaan soms verschillend met deze regels om. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

 

Wat zijn de regels voor het schooladvies?
Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 9 februari te worden vastgesteld. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets.

 

Eindtoets en schooladvies
Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u betrekken bij onze overwegingen. Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

 

Totstandkomingschooladvies
In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het CITO – leerlingvolgsysteem (LVS). Behalve de toetsen van het CITO nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (CITO-) toetsen worden altijd tijdens het rapportgesprek met u besproken. Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten.
Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind. Eind september leerjaar 8 nemen we de Drempeltoets af. Deze toets geeft een indicatie van de cognitieve capaciteiten op dat moment van de leerlingen en genereert een niveau-indicatie. Samen met de leerkrachten van groep 6 t/m 8 bespreken de IB-er bovenbouw en de directie alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen definitief schooladvies. Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt.
Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en concentratie.

 

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo
U ontvangt in november een definitief schooladvies, zodat u zich tijdig kunnen oriënteren op een passende vo-school. Bij dit schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het definitief basisschooladvies. Dit zijn alleen vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Hierna maken de ouders met hun een kind een voorkeurslijst. Het advies is om minimaal 6 scholen in te vullen, om de kans op een plek te vergroten. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd.
Meldt u uw kind aan op een school buiten de regio, bijvoorbeeld Delft, dan levert u ook daar het formulier in met daarop het unieke nummer.

 

Onderwijskundig rapport
Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens zijn over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen.

 

Tijdpadschooladvies groep 1 t/m 8:
De ontwikkeling van uw kind wordt besproken tijdens het rapportgesprek naar aanleiding van vragen van uw kant of het rapport.

 

Groep 8:
Maandag 26 en dinsdag 27 september 2022: afname Drempeltoets

Oktober t/m november 2022: afname Begin groep 8 toetsen van het CITO
Wij proberen altijd een of meerdere bezoeken aan voorgezet onderwijs scholen met de groep te plannen. We volgen dan een aantal lessen.

November 2022: de school organiseert rapport- en definitief adviesgesprekke
Tijdens dit rapport worden de volgende zaken besproken: schoolhouding, scores LVS over meerdere leerjaren en methodetoetsen, uitslag Drempelonderzoek, capaciteiten van de leerling.

14 december 2022: VO-markt op school. Vanuit het VO komen verschillende scholen langs en geven leerlingen en ouders uit de groepen 7 en 8 informatie over de VO-school.

9 januari t/m 10 februari 2023: oriëntatie voortgezet onderwijs – ouders en kinderen bezoeken open dagen van het voortgezet onderwijs op basis van het definitief advies.

Januari 2023: u wordt uitgenodigd om een account aan te maken in het aanmeldsysteem Onderwijs Transparant. Hiermee kunt u uw kind aanmelden en ontvangt u berichten over de aanmelding en toelating van uw kind.

10 februari 2023: als u uw kind met een papieren formulier wilt aanmelden (en niet digitaal) dan ontvangt u op vrijdag 10 februari het aanmeldformulier met voorkeurslijst.

11 t/m 24 februari 2023: aanmelding voortgezet onderwijs. Het is toegestaan om uw kind bij meerdere scholen aan te melden: bij de eerste school van aanmelding levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen welke bij uitloting een volgende keuze worden.

Reacties zijn gesloten.