Schoolregels

De Vreedzame school

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Schoolregels en groepsafspraken

Tijdens de lessen van De Vreedzame School krijgen de kinderen inspraak in de afspraken die binnen de groep worden gemaakt over hoe er wordt omgegaan met elkaar, met materialen en dergelijke. Deze kunnen dus per klas verschillend zijn. De basis voor de afspraken is echter altijd de ‘grondwet’ van de school. Dit is een set regels die door de hele school heen gelden voor iedereen binnen de school: leerlingen, ouders maar ook leraren en ondersteunend personeel. De grondwet van De Vijver ziet er als volgt uit:

Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort
 
Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn
 
Wij helpen elkaar en dragen allemaal ons steentje bij
 
Wij lossen conflicten samen op
 
Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar, onze materialen en de omgeving

Huisregels

Naast de afspraken die binnen de klassen worden gemaakt en de grondwet die door de hele school geldt zijn er ook een aantal praktische afspraken die ook door de hele school heen worden gehanteerd, de huisregels. Die zijn:

 • We lopen rustig in de gangen.
 • We zitten tijdens het eten en drinken.
 • We dragen geen hoofddeksels in de klas.
 • We praten zachtjes op de gangen.
 • We eten en drinken niet in de buurt van computers.
 • We zijn op tijd op school en op afspraken.
 • We houden de lokalen en andere ruimtes netjes.
 • We eten gezond op school. Snoep is voor buiten school.
 • We zijn allemaal verantwoordelijk voor materialen van de school. Wij zijn er zuinig op en gaan er voorzichtig mee om.
 • We spreken Nederlands op school.

Omgangsregels

Bij De Vreedzame School hebben we het ook regelmatig over de omgang met elkaar en het oplossen van conflicten. Hiervoor hanteren we in de meeste groepen het stappenplan ‘Praat het uit’. Om te voorkomen dat er conflicten ontstaan hebben we op school de volgende afspraken:

 • We respecteren elkaar. We schelden niet en proberen een ander niet opzettelijk te kwetsen.
 • Kinderen spreken de leerkrachten aan met juf/meester (met de voornaam er achter).
 • We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitspreken.
 • We tonen belangstelling voor de ander.
 • We bespreken problemen eerst met de direct betrokkene en niet eerst met anderen.
 • We raken elkaar niet aan wanneer de ander dat niet wil.
 • We lachen elkaar niet uit.
 • We groeten elkaar.
 • We kijken elkaar aan tijdens een gesprek.
 • We vertrouwen op de positieve intenties van de ander.

It takes a village to raise a child…Reacties zijn gesloten.