Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Onder het motto ‘Ieder kind een kans’ werken in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk 27 schoolbesturen en ongeveer 200 scholen samen aan een plezierige en succesvolle basisschooltijd van ruim 56.000 leerlingen. De samenwerking in onze regio vindt plaats binnen Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH houdt zich in het bijzonder bezig met de ondersteuning van leerlingen, met hulp bij het leren. Zo veel mogelijk wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de leerlingen. Passend onderwijs kijkt niet alleen naar de leerling. De mogelijkheden van de groep, de leerkracht, de school en de ouders zijn net zo goed bepalend voor plezier en succes. Een goede samenwerking van de schoolbesturen, scholen, professionals, ouders en externe partijen moet voor ieder kind leiden tot de best passende combinatie van onderwijs, ondersteuning, opvoeding en waar nodig zorg, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis. Wij bieden, net als alle andere scholen die bij SPPOH zijn aangesloten, een vast en stevig pakket van basisondersteuning. Dat betekent bijvoorbeeld dat er goed is nagedacht over het pedagogisch klimaat op school, dat de leerkrachten hun werkwijze iedere dag weer goed afstemmen op de (individuele) leerlingen in hun groep en dat er wordt samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Voor een klein gedeelte van de leerlingen (zo’n vijf procent) is meer ondersteuning nodig, soms in combinatie met zorg. Vaak kan die extra ondersteuning worden gegeven op school. In overleg met de ouders wordt dan bepaald hoe die ondersteuning het beste kan worden gegeven. Hiervoor kunnen extra middelen aangevraagd worden bij SPPOH. Vroeger heette dit een ‘rugzakje’. Omdat extra ondersteuning op basis van de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerlingen uniek is, en elke aanvraag daarom anders zal zijn, spreken wij tegenwoordig van een “arrangement”. Wij arrangeren als het ware iets wat speciaal voor dit specifieke kind nodig is. Soms is het niet haalbaar om de extra ondersteuning op de eigen school te organiseren en wordt er voor de leerling een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs of op een andere basisschool georganiseerd. Wij vragen in zo’n situatie, met instemming van ouders, een toelaatbaarheidsverklaring aan bij SPPOH. Het is dus niet zo dat met de komst van passend onderwijs de scholen voor speciaal basisonderwijs of voor speciaal onderwijs worden afgeschaft.

SPPOH probeert extra ondersteuning zo veel mogelijk in de eigen omgeving van de leerlingen te organiseren.
Het is de bedoeling dat ouders en school als partners samenwerken, als het gaat om de zorg of extra ondersteuning rond een leerling. Dat maakt de kans op succes voor de leerling veel groter.

Tot slot:
Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar:
1.  de website van SPPOH: www.sppoh.nl
2.  www.passendonderwijs.nl
3.  een website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders: www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Het centrale informatiepunt rond de invoering van Passend Onderwijs van het ministerie van OCW.

Reacties zijn gesloten.