Internetprotocol

Informatie over Internet op school
De kinderen en het personeel van onze school kunnen gebruik maken van het Internet.
Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 1 die mogelijkheid te bieden.  

Alle medewerkers van de school maken voor hun werk gebruik maken van Internet en e-mail, iedereen heeft een voorletter.achternaam@daltonschooldevijver.nl e-mailadres. (j.jansen@daltonschooldevijver.nl)
 
We hebben ervoor gekozen om het Internet niet te filteren, om de volgende redenen:

 • De filtering is nooit 100 % (=schijnveiligheid).
 • Filtering filtert soms ook (gedeeltes van) gewenste sites.
 • Wij willen kinderen verantwoordelijkheid geven, ook bij het gebruik van het internet (één van de Daltonprincipes).

De school maakt in de Internet-browser gebruik van de startpagina www.davindi.nl. (davindi.nl is de zoekmachine voor het Nederlandse onderwijs, die kinderen in principe leidt naar Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn, waardoor zaken als racistische uitingen en pornografie niet zomaar benaderd kunnen worden. Kinderen kunnen echter ook andere zoekmachines gebruiken, of zelf gaan surfen op het Internet.) 

De school heeft software in gebruik waarmee het internetgebruik op school gevolgd kan worden. Dit wil echter niet zeggen dat misbruik van de voorzieningen (volledig) voorkomen kan worden.
 
Waarom Internet?
Kinderen en medewerkers maken gebruik van Internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te kunnen raadplegen.
De software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal.
Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan in de toekomst door kinderen ook via Internet benaderd worden.
 
Afspraken
Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt:

Gedragsafspraken met de kinderen 

 • Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht. 
 • Vertel het je leerkracht direct als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt. 
 • Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leerkracht. 
 • Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van je leerkracht. 
 • Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.
 • Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet. 
 • Spreek van tevoren met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen. 
 • Een leerkracht kan altijd meekijken met het computergebruik van de leerlingen.
 • Op school gebruiken we geen chatprogramma’s. Ook maken wij geen gebruik van de chatfunctie binnen games of applicaties.

Afspraken met de leerkrachten

 • Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden. 
 • Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken. 
 • Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. 
 • Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. 
 • De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld. 
 • Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. 
 • Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen. 
 • Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders.
 • Kinderen zomaar een spelletje laten doen op Internet is niet toegestaan.

Afspraken met alle medewerkers van de school

 • De medewerkers van de school gebruiken de Internet en e-mail faciliteiten die door de school ter beschikking zijn gesteld primair voor werkdoeleinden.
 • Incidenteel privé-gebruik is toegestaan, mits dit niet storend is voor dan wel ten koste gaat van het werk. 
 • Het is niet toegestaan met behulp van de e-mailfaciliteiten die door de school ter beschikking zijn gesteld kettingbrieven te versturen of pornografisch materiaal te versturen of op te vragen, dan wel dreigende, seksueel intimiderende, racistische of discriminerende opmerkingen te maken. 
 • Evenmin is het medewerkers toegestaan met behulp van de e-mailfaciliteiten illegale software te verzenden of op te vragen, dan wel bestanden zonder overleg met de ICT-coördinator te verzenden of op te vragen waarvan betrokkene redelijkerwijs weet of kon weten dat dit niet de bedoeling of verboden is. 
 • Het is medewerkers niet toegestaan met behulp van de internetfaciliteiten die door de school ter beschikking zijn gesteld bewust internetsites die pornografisch materiaal bevatten te bezoeken, mee te doen in chat-sessies, on-line te gokken, illegale software te downloaden, software te downloaden waarvan betrokkene redelijkerwijs moet aannemen dat deze te omvangrijk is, dan wel op andere wijze gebruik te maken van deze internetfaciliteiten, waarvan betrokkene redelijkerwijs weet of kon weten dat dit gebruik onrechtmatig dan wel oneigenlijk is.
 • Het is medewerkers niet toegestaan zonder toestemming van de ICT-coördinator software te installeren op het schoolnetwerk of  op een door de school ter beschikking gestelde computer.
 • Het is medewerkers niet toegestaan illegale software of sofware waarvan betrokkene redelijkerwijs kan aannemen dat dit schadelijk of niet de bedoeling is, op een computer of het netwerk te zetten of te installeren. 
 • De ICT-coördinator heeft door zijn functie toegang tot documenten op het netwerk middels de inlognaam + wachtwoord van de leerkracht. Hij/zij is echter niet bevoegd tot inloggen met deze inlognaam + wachtwoord zonder de toestemming van de betrokkene leerkracht, het lezen van documenten of e-mail of het meekijken met het internetgebruik van medewerkers zonder dat daar een bijzondere aanleiding voor is. Tevens mag hij/zij gegevens die hij tijdens zijn werk tegenkomt niet zonder meer openbaar maken. 
 • Betrokkenen zullen bij het gebruik van de door de school ter beschikking gestelde ICT, Internet en e-mail faciliteiten de nodige zorgvuldigheid betrachten en de integriteit en goede naam van de school en het schoolbestuur  te waarborgen.   

Reacties zijn gesloten.